Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE 

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een systematisch en methodische ondersteuning voor jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Het belang van deze ondersteuning is dat er doelgericht gewerkt wordt aan verschillende vakgebieden om de ontwikkeling te bevorderen. Vakgebieden waaraan gewerkt wordt zijn: 
- Sociaal-emotionele ontwikkeling: omgaan met jezelf, andere kinderen en volwassenen, banden scheppen met anderen en autonomie (ik kan het zelf en ik doe het zelf). 
- Ontluikende geletterdheid: taalvaardigheden zoals woordenschatontwikkeling, zinnen formuleren, experimenteren met letters en klanken, etc. 
- Ontluikende rekenvaardigheden: omgaan met hoeveelheden, tellen, meten, etc. 
- Motorische ontwikkeling: zowel de fijne motoriek (pengreep, kleine, gecontroleerde bewegingen maken met pols en vingers) als de grove motoriek (rennen, springen, klimmen, klauteren, etc.). 

Alle kinderen hebben er profijt van als er systematisch en doelgericht gewerkt wordt aan de ontwikkeling. Voor kinderen die thuis een andere taal spreken en/of een grotere kans hebben een ontwikkelingsachterstand op te lopen, hebben hier extra baat bij. Zij krijgen dan een VVE-indicatie. 

Een VVE-indicatie houdt in dat er voor uw kind extra activiteiten worden aangeboden die de ontwikkeling stimuleren. Om dit optimaal te kunnen inzetten vragen wij ook de ouders/verzorgers thuis om hiermee te werken. 
Bij aanvang en gedurende het schooljaar zal u, indien uw kind een indicatie heeft, worden uitgenodigd voor extra uitleg en terugkoppeling hierover. 

Er is een Pedagogisch Raamplan (PER) geschreven. Dit plan wordt samengesteld door de samenwerkende primaire partners basisonderwijs en kinderopvang. Het Pedagogisch Educatief Raamplan bevat afspraken over de meerjaren-samenwerking (4 jaar) tussen de samenwerkende partners voor- en vroegschoolse voorzieningen op pedagogisch-educatief gebied en op inhoudelijke doorgaande lijn. 
Tevens bevat het PER afspraken voor het actuele schooljaar en een VVE-verbeterplan gebaseerd op het VVE-toezichtskader van de onderwijsinspectie. 

Daarnaast komt er een “Ouderbeleidsplan VVE”. Dit bevat visie en afspraken over de meerjaren-samenwerking tussen de samenwerkende partners voor- en vroegschoolse voorzieningen op het gebied van ouderbeleid. 
Tevens kan dit plan afspraken bevatten voor het actuele schooljaar en een VVE-verbeterplan gebaseerd op het VVE-toezichtskader van de onderwijsinspectie.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen